Näringsläckage från gamla infiltrationer och markbäddar

Näringsläckage från markbaserad rening

En studie från KTH publicerad 2021 visar på omfattande näringsläckage från gamla jordbruksmarker, avloppsanläggningar mm. Näringsämnen som ackumuleras i marken läcker ut till vattendrag, sjöar och hav. Med miljöförändringarna och ökad nederbörd ökar även läckaget ut. Studien visar på det som många, inkl MRV, varnat för, att markbaserad rening endast fördröjer näringsutsläppen från markbaserad rening och ger en miljöskuld mot framtida generationer.

Rapporten är framtagen av:

Chen, Y., Destouni, G., Goldenberg,
R., & Prieto, C. (2021). Nutrient source attribution:
Quantitative typology distinction of active and legacy source
contributions to waterborne loads. Hydrological Processes, 35 (7), e14284.

MRV uttalar sig angående produkter från leverantörer utan branchtillhörighet

Branchorganisationen MRV arbetar hårt med att upprätthålla en sund marknad av leverantörer på den svenska marknaden i syfte att tillhandahålla produkter med hög rening, lång livslängd och god service.

Vi har den senaste tiden fått en mängd frågor från privatpersoner och företag om några aktörer på den svenska marknaden och vars produkter uppfattas som tvivelaktiga antingen genom udda reningsteknik eller avsaknad av service och serviceorganisation. MRV vill inte uttala sig om enskilda företag och dess produkter men vill ge allmänna råd och förhållningssätt till den som är i färd med att investera i en ny avloppsanläggning eller som i sitt företag står inför val av leverantör.

Vi vill därför börja med att berätta om kraven på medlemmar i MRV. För att bli medlem i MRV skall företaget och dess produkter funnits en tid på den svenska marknaden, företaget ska ha en viss omsättning i sin verksamhet samt skall ha en väl fungerande serviceorganisation. Ni kan läsa mer om de krav vi ställer på våra medlemmar på vår sida Råd & tips. Anledningen till grundkraven som ställs för medlemskap är att de motsvarar de minimikrav man som konsument kan ställa på en leverantör för att få en väl fungerande produkt. Även om våra medlemmars produkter kan råka ut för fel säkerställer en väl fungerande serviceorganisation att man som konsument får hjälp.

Att välja produkter från leverantörer som står utanför en etablerad branschorganisation kommer alltid medföra ett ökat risktagande. Exemplen genom åren är alldeles för många där konsumenter köpt produkter som inte fungerat på grund av att oseriösa aktörer med bristande kunskap och avsaknad av serviceorganisation importerat produkter med låg kvalitet och som inte är avsedda för den svenska marknaden.  Konsekvensen har blivit att konsumenten stått med en produkt som inte fungerar som avsett, en förstörd närmiljö och där fastighetsägaren tvingats att ytterligare en gång investera i ny avloppslösning.

Vi har också i MRV sett hur en del aktörer använt Boverkets marknadskontroll som en kvalitetsstämpel för deras produkter. Det Boverket gör i samband med en marknadskontroll är att enbart granska dokumentationen kring produkterna. Boverkets marknadskontroll av minireningsverk avslutades i juni 2020 och samtliga seriösa aktörer på marknaden har därmed genomgått boverkets granskning av dokumentation, se: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/byggpro-dukter/marknadskontroll/avslutad-marknadskontroll/minireningsverk/.

Dokumentgranskningen i sig är inget annat än just granskning av dokument. Det innebär inte att man har utfört någon form av test eller funktionskontroll. Boverkets slutsats är att det finns brister hos en del leverantörer och att en framtida kontroll av företagen kan komma att förenas med provtagning.

Sammanfattningsvis bör man som konsument alltid, precis som vid andra inköp, välja produkter med god kvalitet och från välrenommerade företag. Detta både för sin egen skull men framför allt för miljön skull.

 

Remissvar från MRV gällande ”Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3”

Regeringen beslutade 2018 att tillsätta en särskild utredare för att få på plats en ny lagstiftning för förbud mot slamspridning på våra värdefulla åkrar och samtidigt på ett miljöriktigt sätt utvinna fosfor ur slammet.

MRV har nu lämnat sitt remissvar till det arbetet som har utförts. MRV riktar stark kritik mot det arbete som utförts. Detta då författarna frångått uppdraget och presenterar ett alternativ som går stick i stäv med uppdraget samt frångår försiktighetsprincipen. MRV ser också att samma personer, företag och intresseorganisationer återkommer även i detta arbete och hur detta påverkar inriktningen igen. Detta leder tyvärr till att miljöarbetet bromsas upp.

Läs vårt remissvar nedan:

Remissvar från MRV Hållbar slamhantering betänkande SOU 2020-3

Debattartikel angående utsläppstillstånd

En kostsam hållning till val av avloppslösning utan lagstöd fortsätter runt om i landet.

I ett led I att upplysa allmänheten och politiker om detta har denna debattartikel skickats till ett antal tidningar.

I en del media är det inte möjligt att få in hela artikeln vilket ni har möjlighet att läsa här i sin helhet. Har ni frågor kring artikeln är ni välkomna att höra av er till oss.

Debattartikel MRV

MRV har lämnat in yttrande angående HaVs förslag till ”Vägledning för prövning av små avloppsanläggningar”

MRV har lämnat in yttrande till Hav angående förslag till ny vägledning för Länsstyrelser och tjänstemän på kommunal nivå gällande bedömning och tillstånd av avloppsanläggningar.

MRV är i grunden positiva till att en ny vägledning tas fram men är starkt kritisk till delar av den. Författarna lever i stor utsträckning kvar i ett gammalt synsätt gällande markbaserad rening och teknik. Det kan därmed få stora konsekvenser framåt i tiden både för miljön och fastighetsägarna. Läs hela svaret från MRV här:

Remissvar från MRV- vägledning av prövning av små avlopp

Nya stadgar för MRV

MRV har antagit nya stadgar för att säkerställa att organisationen fortsätter att sammanföra seriösa, långsiktiga aktörer i branschen. Kraven på nya medlemmar är från och med 2019:

a) Leverera och ha levererat prefabricerade avloppslösningar på
den Svenska marknaden i minst 3år.
b) Uppvisa en omsättning i den Svenska verksamheten om minst 10 MSEK.
c) Påvisa ett systematiskt och kvalificerat arbete med service av levererade system i Sverige.

MRV:s nya stadgar kan ni läsa [här]

Förslag till utformning av ny författning

Miljön är sårbar och när det gäller översynen av enskilda avlopp riskerar Sverige att halka efter, med negativ miljöpåverkan som följd. MRV föreslår förbättringar på en rad punkter, åtgärder som kan göra så att Sverige återtar sin position som världsledande. Bland förslagen finns ett kraftfullt regelverk för kretsloppshantering av fosfor, spår- och mätbara lösningar för enskilda avlopp och en certifiering av såväl serviceföretag som entreprenörer.

Läs förslaget här

Program för miljöseminarium 11 maj 2017

seminarium_logoIdag pågår ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för enskilda avlopp i Sverige. Med anledning av detta finns det behov av att belysa aktuell forskning samt hur myndigheter och organisationer runtom i Europa arbetar med frågan.

På Tegelbacken Konferens i Stockholm den 11 maj 2017 arrangeras ett seminarium där ledande europeiska företrädare förmedlar forskningsresultat, erfarenheter och ”best practice” från ledande Europeiska myndigheter och organisationer som KTH, Umeå Universitet, PIA GmbH med flera. Allt under ledning av Maria Wetterstrand som modererar dagen med initierade frågor och inspel.

08:30

Registrering med kaffe och fralla

09:00

Maria Wetterstrand hälsar välkommen och inleder dagen

09:20

Kickstarter – Maria Hübinette, Kungälvs Kommun

Tyskland, i Sveriges situation för 12 år sedan – Elmar Dorgeloh, PiA

10:30

Bensträckare

10:50

Tillsyn av avloppsanläggningar, viktigt för funktion – Tor Gunnar Jantsch, Driftassistansen

När ”det bästa” blir de godas fiende – Arvid Sundelin, Fröberg & Lundholm

12:30

Lunch

13:30

Kretslopp och slam – Nils Skoglund, Umeå Universitet

Lantbrukets syn på kretslopp av växtnäringmellan stad och land – Peter Wallenberg, LRF

14:45

Fikapaus

15:00

Markbaserad rening – Gunno Renman, KTH

Vägval för avlopp i Europa, teknik och tillsyn – Ingo Töws, BDZ

16:30

Avrundning med debatt och frågor

17:00

Dagen avslutas

Läs mer på www.avloppisverige.se