Remissvar från MRV gällande ”Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3″

Regeringen beslutade 2018 att tillsätta en särskild utredare för att få på plats en ny lagstiftning för förbud mot slamspridning på våra värdefulla åkrar och samtidigt på ett miljöriktigt sätt utvinna fosfor ur slammet.

MRV har nu lämnat sitt remissvar till det arbetet som har utförts. MRV riktar stark kritik mot det arbete som utförts. Detta då författarna frångått uppdraget och presenterar ett alternativ som går stick i stäv med uppdraget samt frångår försiktighetsprincipen. MRV ser också att samma personer, företag och intresseorganisationer återkommer även i detta arbete och hur detta påverkar inriktningen igen. Detta leder tyvärr till att miljöarbetet bromsas upp.

Läs vårt remissvar nedan:

Remissvar från MRV Hållbar slamhantering betänkande SOU 2020-3

Debattartikel angående utsläppstillstånd

En kostsam hållning till val av avloppslösning utan lagstöd fortsätter runt om i landet.

I ett led I att upplysa allmänheten och politiker om detta har denna debattartikel skickats till ett antal tidningar.

I en del media är det inte möjligt att få in hela artikeln vilket ni har möjlighet att läsa här i sin helhet. Har ni frågor kring artikeln är ni välkomna att höra av er till oss.

Debattartikel MRV

MRV har lämnat in yttrande angående HaVs förslag till ”Vägledning för prövning av små avloppsanläggningar”

MRV har lämnat in yttrande till Hav angående förslag till ny vägledning för Länsstyrelser och tjänstemän på kommunal nivå gällande bedömning och tillstånd av avloppsanläggningar.

MRV är i grunden positiva till att en ny vägledning tas fram men är starkt kritisk till delar av den. Författarna lever i stor utsträckning kvar i ett gammalt synsätt gällande markbaserad rening och teknik. Det kan därmed få stora konsekvenser framåt i tiden både för miljön och fastighetsägarna. Läs hela svaret från MRV här:

Remissvar från MRV- vägledning av prövning av små avlopp

Nya stadgar för MRV

MRV har antagit nya stadgar för att säkerställa att organisationen fortsätter att sammanföra seriösa, långsiktiga aktörer i branschen. Kraven på nya medlemmar är från och med 2019:

a) Leverera och ha levererat prefabricerade avloppslösningar på
den Svenska marknaden i minst 3år.
b) Uppvisa en omsättning i den Svenska verksamheten om minst 10 MSEK.
c) Påvisa ett systematiskt och kvalificerat arbete med service av levererade system i Sverige.

MRV:s nya stadgar kan ni läsa [här]

Förslag till utformning av ny författning

Miljön är sårbar och när det gäller översynen av enskilda avlopp riskerar Sverige att halka efter, med negativ miljöpåverkan som följd. MRV föreslår förbättringar på en rad punkter, åtgärder som kan göra så att Sverige återtar sin position som världsledande. Bland förslagen finns ett kraftfullt regelverk för kretsloppshantering av fosfor, spår- och mätbara lösningar för enskilda avlopp och en certifiering av såväl serviceföretag som entreprenörer.

Läs förslaget här

Program för miljöseminarium 11 maj 2017

seminarium_logoIdag pågår ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för enskilda avlopp i Sverige. Med anledning av detta finns det behov av att belysa aktuell forskning samt hur myndigheter och organisationer runtom i Europa arbetar med frågan.

På Tegelbacken Konferens i Stockholm den 11 maj 2017 arrangeras ett seminarium där ledande europeiska företrädare förmedlar forskningsresultat, erfarenheter och ”best practice” från ledande Europeiska myndigheter och organisationer som KTH, Umeå Universitet, PIA GmbH med flera. Allt under ledning av Maria Wetterstrand som modererar dagen med initierade frågor och inspel.

08:30

Registrering med kaffe och fralla

09:00

Maria Wetterstrand hälsar välkommen och inleder dagen

09:20

Kickstarter – Maria Hübinette, Kungälvs Kommun

Tyskland, i Sveriges situation för 12 år sedan – Elmar Dorgeloh, PiA

10:30

Bensträckare

10:50

Tillsyn av avloppsanläggningar, viktigt för funktion – Tor Gunnar Jantsch, Driftassistansen

När ”det bästa” blir de godas fiende – Arvid Sundelin, Fröberg & Lundholm

12:30

Lunch

13:30

Kretslopp och slam – Nils Skoglund, Umeå Universitet

Lantbrukets syn på kretslopp av växtnäringmellan stad och land – Peter Wallenberg, LRF

14:45

Fikapaus

15:00

Markbaserad rening – Gunno Renman, KTH

Vägval för avlopp i Europa, teknik och tillsyn – Ingo Töws, BDZ

16:30

Avrundning med debatt och frågor

17:00

Dagen avslutas

Läs mer på www.avloppisverige.se

Avloppsrening nu och i framtiden – seminarium 15-16 februari 2017

seminarium_logoIdag pågår ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för enskilda avlopp i Sverige. Med anledning av detta finns det behov av att belysa aktuell forskning samt hur myndigheter och organisationer runtom i Europa arbetar med frågan. Målet är att ge beslutsfattare på olika nivåer en bred kunskap i området så att vi får en öppen debatt om små avlopp och i förlängningen ett teknikneutralt, uthålligt och allmänt accepterat regelverk i Sverige.

På Sånga-Säby Kurs och Konferens i Stockholm den 15-16 februari arrangeras två dagars seminarium där ledande europeiska företrädare förmedlar forskningsresultat, erfarenheter och ”best practice” från ledande Europeiska myndigheter och organisationer som KTH, Chalmers, BDZ, Aqua Europa med flera. Allt under ledning av Maria Wetterstrand som modererar dagarna med initierade frågor och inspel.

Seminariet riktar sig till dig som beslutsfattare, direkt eller indirekt påverkad av avloppsrening såsom miljöchefer, VA-chefer, myndighetsföreträdare, miljödomstolar och politiska företrädare inom miljö, landsbygd och näringsliv.

Läs mer och anmäl dig till seminariet på www.avloppisverige.se. Sista anmälningsdag är 20 december.