Så fungerar ett minireningsverk

Ett minireningsverk behandlar allt avloppsvatten effektivt i ett begränsat utrymme och använder t.ex. inte marken för rening. Det innebär att man enkelt kan ha full kontroll på reningsprocessen. 

Här förklarar vi övergripande om de olika reningsstegen. För fördjupad kunskap hänvisar vi till de olika medlemsföretagen. 

Olika vägar till rent vatten

De tre grundläggande teknikerna i minireningsverk för att rena vattnet från organiskt material och näringsämnen är genomströmningsteknik, satsvis rening och MBR (Membran Bio Reaktor).

För att fånga upp och bli av med fosfor finns idag tre metoder, med kemikalier, kalkfälla eller elektrolys. Kväve återförs till naturen genom att luft tillsätts och omvandlar kväve till kvävgas. 

Om ni är intresserade av en specifik produkt som någon av våra medlemmar har hittar ni kontaktuppgifter till MRVs medlemmar här: Medlemmar i MRV 

Minireningsverk utgör idag drygt 25% av alla nyinstallerade avlopp.  Andelen ökar för vart år och kommer bidra till en renare miljö för lång tid framöver. En av fördelarna med minireningsverk är att reningsgraden inte avtar med tiden såsom det gör i markbaserade lösningar. Helt enkelt ett smart sätt att bry sig om framtiden!

Reningsverk med satsvis rening

I ett reningsverk med satsvis teknik behandlas en begränsad mängd avloppsvatten i taget, ofta runt 2-250 liter/hushåll. 

Först kommer det orenade avloppsvattnet in till en slamavskiljare (fristående eller som integrerad i reningsverket) där de stora per och stora partiklar stannar. Denna del fungerar också som en buffert. När det kommit in den mängd som krävs för att påbörja en reningscykel pumpas vattnet in till den delen som kallas reaktor. Där syresätts vattnet. Tillsammans med naturligt förkommande bakterier och mikroorganismer bryts organiskt material ner. Fosfor renas oftast med hjälp av tillsättning av flockningsmedel som drar åt sig fosforn i vattnet och bildar slampartiklar. Kvävet i avloppsvattnet omvandlas i olika steg till kvävgas och ventileras bort så att landbaserade växter kan ta vara på näringsämnet. 

Efter att avloppsvattnet syresatts en tid går reningen över till sedimetering där partiklar sjunker till botten och bildar ett slam. Slammet återförs till slamlagret/slamavskiljaren och det renade vattnet som bildats i rektorn pumpa ut till recipienten, exempelvis ett dike. Reningscykeln tar ca 4-5 timmar och under tiden fungerar slamavskiljaren som buffert. Utförande av tankar och teknik kan skilja sig åt mellan olika tillverkare.

Reningsverk med genomströmning

I ett reningsverk med genomströmningsfunktion renas vattnet succesivt när nytt avloppsvatten kommer in till reningsverket. Förenklat kan man beskriva det som att den mängd som kommer in i motsvarande mängd lämnar reningsverket. 

Vattnet slamavskiljs i ett första steg för att sedan rinna vidare till reaktorsteget där avloppsvattnet syresätts. Fosforn renas  i detta steg genom kemikalier som binder fosforn eller genom elektrolys där järnpartiklar frigörs från offeranoder och binder fosforn som partiklar. Det finns också reningsverk som renar fosforn i ett efterföljande steg med ett kalkfilter.

I reaktorn frigörs kvävet till kvävgas som ventileras bort så att landbaserade växter kan ta tillvara på näringsämnet. 

Slampartiklar från reningen av organsikt material och fosfor sjunker till botten i reaktorn och återförs till slamlagret. Det renade vattnet leds ut från reningsverket till recipienten, exempelvis ett dike. Utförande av tankar och teknik skiljer sig åt mellan olika tillverkare. 

Reningsverk med Membran bio Reaktor - MBR

I ett reningsverk med MBR teknik är normalt uppdelat i tre till fyra steg där slutresultatet är ett renat avloppsvatten godkänt för direkt återanvändning.  

Allt avloppsvatten leds till ett första primärsteg/tank som fungerar som bufferttank och för-rening. Tanken syresätts kraftigt för att påbörja reningingen och eventuella fasta partiklar som inte är biologiskt nedbrytbara avskiljs genom en screening. Efterföljande reaktortank innehåller en mycket högkoncentrerad biomassa som mycket effektivt bryter ned näringsämnen med hjälp av syresättning. Placerad i reaktortanken återfinns membran som utgör en fysisk barriär. Allt utgående renat vatten filtreras genom membranet vars fysiska hål är mindre än bakterier och ett partikelfritt och bakteriefritt bruksvatten lämnar anläggningen redo att återanvändas. 

I reaktorn frigörs även kvävet till kvävgas som ventileras bort så att landbaserade växter kan ta till vara på näringsämnet. 

Forsfor renas normalt genom tillsättning av flockningsmedel i reaktortank alternativt så filtreras utgående renat vatten genom ett järnbaserat granulat som binder fosfor. 

Renat avloppsvatten återanvänds normalt till bevattning och till att spola WC stolar.

Bakterier och mikroorganismer renar ditt avloppsvatten

Grunden till reningen i ett minireningsverk är bakterier och mikroorganismer. Precis samma som finns naturligt i din omgivning. I ett reningsverk skapas de rätta förutsättningarna för att snabbt och effektivt bryta ner och ta tillvara på näringsämnen.

Syre fungerar som turbo till bakterier och mikroorganismer vilket får reningsprocessen att gå fort och effektivt. Dessa bidrar till att vattnet renas från organiskt material och kväve. 

kretslopp

Minireningsverk - en del av kretsloppet

Genom smarta och effektiva reningsprocesser och möjlighet att ta tillvara på näringsämnen från avloppsvattnet är vi med och skapar ett effektivt kretslopp med minimala transporter. 

Slammet från minireningsverk passar perfekt ihop med de kommunal reningsverkens slam. Slammet kan med fördel förbrännas och ett fosfor fritt från mikroplaster och läkemedel kan spridas åter på jordbruksmark igen.

Våra medlemmar: