Markbädd, infiltration, sluten tank och minireningsverk.
Vi förklarar hur det fungerar

Avloppsvatten kan renas på olika sätt beroende på föroreningsgraden och fastighetens förutsättningar. Olika tekniker har olika egenskaper som påverkar allt från miljön till livslängd och ekonomi.

Varje dag släpper 150 000 hushåll ut helt orena vatten. Ca 500 000 hushåll uppfyller inte dagens krav.

Att rena vårt vatten är en självklarhet. Men att göra det på ett hållbart och långsiktigt sätt är kanske inte helt enkelt. För de flesta något som händer några få gånger under en livstid. 

Att göra smarta val gynnar både plånboken och miljön. Olika reningstekniker har olika egenskaper, tar olika plats och kan påverka på sätt man kanske inte alltid tänker på.

Vi förklarar hur de vanligaste teknikerna fungerar. 

Markbädd

Markbädd är en av de vanligaste reningsteknikerna historiskt sett. Tekniken renar endast begränsat med fosfor och uppfyller normal skyddsnivå. 

En markbädd är uppbyggd av olika grus och sandlager. Efter en slamavskiljare leds vattnet ut till en fördelningsbrunn där vattnet delas upp på ett antal spridningsledningar. Vattnet fördelas ut över en yta av tvättat grus som fördelar vattnet innan det når ett materialavskiljande lager av grus. Själva reningen av avloppsvatten sker sedan i ett ca 80 cm tjockt sandlager där bakterier bildar en biohud och bryter ner biologiskt material och till viss del binder fosfor. Vattnet når sedan ytterligare ett materialavskiljande lager grus innan det når en bädd av tvättat grus där vattnet leds in i dräneringsrör och uppsamlingsbrunn. Från uppsamlingsbrunnen leds vattnet till t.ex. ett dike.

Från dräneringsrören leds vattnet sedan in i en uppsamlingsbrunn. Totalt sett är en markbädd ca 130 cm djup plus material för att täcka bädden. Bädden skall förläggas förhöjd i förhållande till omgivande mark för att ytvatten inte skall belasta bädden. Både spridningsrören och dräneringsrören skall komma upp ovan mark för att syresätta markbädden. 

För ett hushåll brukar en markbädd vara 20-30 m2 i effektiv yta och tar upp ca 40-50 m2 markyta. Livslängden för reningen av avloppsvatten i en markbädd är enligt forskningen 7-10 år. Ingen återföring av näringsämnen är möjlig vilket ur ett kretsloppsperspektiv är dåligt.

infiltration

Infiltration är en vanlig reningsmetod där marken agerar rening av avloppsvattnet innan avloppsvattnet når grundvattnet. Metoden är egentligen en kvittbildning av avloppsvatten där näringsämnena ackumuleras i marken och så småningom när den är mättad når grundvatten, sjöar och vattendrag.

Efter en slamavskiljare leds vattnet ut till en fördelningsbrunn där vattnet delas upp på ett antal spridningsledningar. Vattnet fördelas ut över en yta av tvättat grus innan det når jordlagren. Fördelningsrören skall vara luftade.

Jordlagren skall inte vara täta utan genomsläppliga och ofta installeras infiltration i sandrika områden. För att installera en infiltration skall en omfattande utredning göras där grundvattnets djup och strömningsriktning tas fram och hur långt vattnet rör sig under en viss tid. Därefter skall utredning göras om eventuella risker för omgivande vattentäkter. 

Spridningsytan är normalt mellan 20-30 m2 för ett hushåll och skall förläggas förhöjd till omgivande mark för att ytvatten inte skall belasta infiltrationen. Färdiginstallerad tar en infiltration upp ca 30-40 m2. 

Livslängden varierar beroende på hur länge marken klarar av att behålla näringsämnena innan de läcker ut. Reningstekniken känslig mot stora variationer i nederbörd samt grundvattennivåer och klimatförändringarna kommer med stor sannolikhet påverka teknikens funktion. Ingen återföring av näringsämnen är möjlig vilket ur ett kretsloppsperspektiv är dåligt.

Sluten tank

Sluten tank används för att ta omhand avloppsvattnet från toaletten, så kallat svartvatten. Övrigt vatten, gråvatten, från dusch, handfat eller disk leds oftast till en markbädd eller infiltration. 

En vanlig storlek på tank för ett hushåll är på 3000 liter och för ett normalhushåll töms tanken 2-4 gånger per år under förutsättning att snålspolande toalett har installerats. 

För att minimera slamtömningar installeras bland vakuumtoaletter, likt de som finns på färjor eller flygplan, där avloppsvattnet sug ut med undertryck. Utrustningen kräver att det finns ström samt kräver en del underhåll. Tanken skall vara utrustad med ett larm som indikerar att det snart är dags för tömning. Tömning beställs då på egen hand hos den av kommunen anvisade slamtömningsföretaget.

Livslängden på tanken är mycket lång medans kompletterande utrustning såsom vakumutrustning har begränsad livslängd. Tekniken lämpar sig väl vid varierad belastning, t.ex. fritidshus. 

Minireningsverk

Minireningsverk är små och kompakta reningsanläggningar där all rening av avloppsvattnet utförs i ett slutet system utan påverkan av yttre omständigheter såsom grundvattennivåer eller nederbörd.  Alla reningsverk skall vara certifierade enligt EN 12566-3 och skall ha en prestandadeklaration. 

Allt avloppsvatten leds till reningsverket där vattnet slamavskiljs samt renas från näringsämnen och organiskt material. Eftersom all rening sker i tanken är funktionen lätt att kontrollera. 

Den för kretsloppet viktiga fosforn binds antingen i slammet med hjälp av fällningskemikalie eller med elektrolys-teknik. Det finns också reningsverk där fosforn binds i kalkfällor. Fosforn som är en ändlig resurs kan återföras till jordbruksmark.

Läs mer om minireningsverk och dess funktion och vad som är bra att tänka på här:
Om minireningsverk

Smarta lösningar -
till nytta för miljön

Ditt val av avloppslösning påverkar både miljön nu och in i framtiden. Att välja material som är återvinningsbara, lösningar som inte riskerar att påverka vårt grundvatten och där näringsämnen går att återföra till jordbruksmark är några faktorer som bör påverka valet av lösning.

Gamla tekniker har skapat en miljöskuld som kommer följa med oss för lång tid framöver. Samtidigt går tekniken framåt och smarta reningstekniker utvecklas, inte minst för att få tillbaka rena näringsämnen till jordbruksmark. 

Som konsument är det viktigt att välja produkter från etablerade leverantörer. Precis som många andra brancher finns det lycksökare som ibland utlovar fantastiska produkter utan varken tillsyn eller underhåll.  Som en miljöchef sa om en produkt på marknaden som inte höll vad dom lovade: Låter det för bra för att vara sant är det antagligen inte det.

Som medlem i MRV står man under branschorganisationens tillsyn. Det innebär att du som konsument kan känna dig trygg i valet av avloppslösningar från en MRV-medlem!

Våra medlemmar: