MRV uttalar sig angående produkter från leverantörer utan branchtillhörighet

Branchorganisationen MRV arbetar hårt med att upprätthålla en sund marknad av leverantörer på den svenska marknaden i syfte att tillhandahålla produkter med hög rening, lång livslängd och god service.

Vi har den senaste tiden fått en mängd frågor från privatpersoner och företag om några aktörer på den svenska marknaden och vars produkter uppfattas som tvivelaktiga antingen genom udda reningsteknik eller avsaknad av service och serviceorganisation. MRV vill inte uttala sig om enskilda företag och dess produkter men vill ge allmänna råd och förhållningssätt till den som är i färd med att investera i en ny avloppsanläggning eller som i sitt företag står inför val av leverantör.

Vi vill därför börja med att berätta om kraven på medlemmar i MRV. För att bli medlem i MRV skall företaget och dess produkter funnits en tid på den svenska marknaden, företaget ska ha en viss omsättning i sin verksamhet samt skall ha en väl fungerande serviceorganisation. Ni kan läsa mer om de krav vi ställer på våra medlemmar på vår sida Råd & tips. Anledningen till grundkraven som ställs för medlemskap är att de motsvarar de minimikrav man som konsument kan ställa på en leverantör för att få en väl fungerande produkt. Även om våra medlemmars produkter kan råka ut för fel säkerställer en väl fungerande serviceorganisation att man som konsument får hjälp.

Att välja produkter från leverantörer som står utanför en etablerad branschorganisation kommer alltid medföra ett ökat risktagande. Exemplen genom åren är alldeles för många där konsumenter köpt produkter som inte fungerat på grund av att oseriösa aktörer med bristande kunskap och avsaknad av serviceorganisation importerat produkter med låg kvalitet och som inte är avsedda för den svenska marknaden.  Konsekvensen har blivit att konsumenten stått med en produkt som inte fungerar som avsett, en förstörd närmiljö och där fastighetsägaren tvingats att ytterligare en gång investera i ny avloppslösning.

Vi har också i MRV sett hur en del aktörer använt Boverkets marknadskontroll som en kvalitetsstämpel för deras produkter. Det Boverket gör i samband med en marknadskontroll är att enbart granska dokumentationen kring produkterna. Boverkets marknadskontroll av minireningsverk avslutades i juni 2020 och samtliga seriösa aktörer på marknaden har därmed genomgått boverkets granskning av dokumentation, se: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/byggpro-dukter/marknadskontroll/avslutad-marknadskontroll/minireningsverk/.

Dokumentgranskningen i sig är inget annat än just granskning av dokument. Det innebär inte att man har utfört någon form av test eller funktionskontroll. Boverkets slutsats är att det finns brister hos en del leverantörer och att en framtida kontroll av företagen kan komma att förenas med provtagning.

Sammanfattningsvis bör man som konsument alltid, precis som vid andra inköp, välja produkter med god kvalitet och från välrenommerade företag. Detta både för sin egen skull men framför allt för miljön skull.

 

Remissvar från MRV gällande ”Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3”

Regeringen beslutade 2018 att tillsätta en särskild utredare för att få på plats en ny lagstiftning för förbud mot slamspridning på våra värdefulla åkrar och samtidigt på ett miljöriktigt sätt utvinna fosfor ur slammet.

MRV har nu lämnat sitt remissvar till det arbetet som har utförts. MRV riktar stark kritik mot det arbete som utförts. Detta då författarna frångått uppdraget och presenterar ett alternativ som går stick i stäv med uppdraget samt frångår försiktighetsprincipen. MRV ser också att samma personer, företag och intresseorganisationer återkommer även i detta arbete och hur detta påverkar inriktningen igen. Detta leder tyvärr till att miljöarbetet bromsas upp.

Läs vårt remissvar nedan:

Remissvar från MRV Hållbar slamhantering betänkande SOU 2020-3