Förslag till utformning av ny författning

Miljön är sårbar och när det gäller översynen av enskilda avlopp riskerar Sverige att halka efter, med negativ miljöpåverkan som följd. MRV föreslår förbättringar på en rad punkter, åtgärder som kan göra så att Sverige återtar sin position som världsledande. Bland förslagen finns ett kraftfullt regelverk för kretsloppshantering av fosfor, spår- och mätbara lösningar för enskilda avlopp och en certifiering av såväl serviceföretag som entreprenörer.

Läs förslaget här

Program för miljöseminarium 11 maj 2017

seminarium_logoIdag pågår ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för enskilda avlopp i Sverige. Med anledning av detta finns det behov av att belysa aktuell forskning samt hur myndigheter och organisationer runtom i Europa arbetar med frågan.

På Tegelbacken Konferens i Stockholm den 11 maj 2017 arrangeras ett seminarium där ledande europeiska företrädare förmedlar forskningsresultat, erfarenheter och ”best practice” från ledande Europeiska myndigheter och organisationer som KTH, Umeå Universitet, PIA GmbH med flera. Allt under ledning av Maria Wetterstrand som modererar dagen med initierade frågor och inspel.

08:30

Registrering med kaffe och fralla

09:00

Maria Wetterstrand hälsar välkommen och inleder dagen

09:20

Kickstarter – Maria Hübinette, Kungälvs Kommun

Tyskland, i Sveriges situation för 12 år sedan – Elmar Dorgeloh, PiA

10:30

Bensträckare

10:50

Tillsyn av avloppsanläggningar, viktigt för funktion – Tor Gunnar Jantsch, Driftassistansen

När ”det bästa” blir de godas fiende – Arvid Sundelin, Fröberg & Lundholm

12:30

Lunch

13:30

Kretslopp och slam – Nils Skoglund, Umeå Universitet

Lantbrukets syn på kretslopp av växtnäringmellan stad och land – Peter Wallenberg, LRF

14:45

Fikapaus

15:00

Markbaserad rening – Gunno Renman, KTH

Vägval för avlopp i Europa, teknik och tillsyn – Ingo Töws, BDZ

16:30

Avrundning med debatt och frågor

17:00

Dagen avslutas

Läs mer på www.avloppisverige.se

Remissvar från MRV

Remissvar från MRV gällande:

”Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys”

MRV Remissvar

 

Avloppsrening nu och i framtiden – seminarium 15-16 februari 2017

seminarium_logoIdag pågår ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för enskilda avlopp i Sverige. Med anledning av detta finns det behov av att belysa aktuell forskning samt hur myndigheter och organisationer runtom i Europa arbetar med frågan. Målet är att ge beslutsfattare på olika nivåer en bred kunskap i området så att vi får en öppen debatt om små avlopp och i förlängningen ett teknikneutralt, uthålligt och allmänt accepterat regelverk i Sverige.

På Sånga-Säby Kurs och Konferens i Stockholm den 15-16 februari arrangeras två dagars seminarium där ledande europeiska företrädare förmedlar forskningsresultat, erfarenheter och ”best practice” från ledande Europeiska myndigheter och organisationer som KTH, Chalmers, BDZ, Aqua Europa med flera. Allt under ledning av Maria Wetterstrand som modererar dagarna med initierade frågor och inspel.

Seminariet riktar sig till dig som beslutsfattare, direkt eller indirekt påverkad av avloppsrening såsom miljöchefer, VA-chefer, myndighetsföreträdare, miljödomstolar och politiska företrädare inom miljö, landsbygd och näringsliv.

Läs mer och anmäl dig till seminariet på www.avloppisverige.se. Sista anmälningsdag är 20 december.

Boverket lämnar in skrivelse till Värmdö kommun

Boverket lämnar in skrivelse till Värmdö kommun för att upplysa dem om att de inte följer gällande unionslagstiftning.

Läs brevet här (pdf)

Remissvar från MRV till miljödepartementet

MRV:s remissvar till miljödepartementet i samband med nya förslag från HaV.

Conclean ny medlem i MRV

Conclean ny medlem i MRV, ersätter Terana då Conclean tagit över agentur för reningsverket från Terana.

Ny teknik för att återvinna fosfor ur slam

Ny teknik för att återvinna fosfor ur slam från reningsverk presenteras.
läs med [här]. Rapporten finns att läsa [här]