Näringsläckage från gamla infiltrationer och markbäddar

Näringsläckage från markbaserad rening

En studie från KTH publicerad 2021 visar på omfattande näringsläckage från gamla jordbruksmarker, avloppsanläggningar mm. Näringsämnen som ackumuleras i marken läcker ut till vattendrag, sjöar och hav. Med miljöförändringarna och ökad nederbörd ökar även läckaget ut. Studien visar på det som många, inkl MRV, varnat för, att markbaserad rening endast fördröjer näringsutsläppen från markbaserad rening och ger en miljöskuld mot framtida generationer.

Rapporten är framtagen av:

Chen, Y., Destouni, G., Goldenberg,
R., & Prieto, C. (2021). Nutrient source attribution:
Quantitative typology distinction of active and legacy source
contributions to waterborne loads. Hydrological Processes, 35 (7), e14284.