Fråga till HAV angående åtgärdstakten för enskilda avlopp

Den 9 november tillskrev vi Havs- och vattenmyndigheten med anledningen av den låga och minskande utbytestakten inom enskilda avlopp.

  1. Vad är Havs- och vattenmyndighetens mål i avseende på en hållbar åtgärdstakt på enskilt avlopp i Sverige?
  2. Om åtgärdstakten är under det mål som Havs- och vattenmyndigheten har satt (vilket vi förutsätter). Vad för åtgärder planerar Havs- och vattenmyndigheten att göra för att skapa verktyg för kommuner och länsstyrelser att höja åtgärdstaken? Vi önskar svar på åtgärder i det korta perspektivet och i det långa perspektivet.

Hela frågan finns att läsa här: Skrivelse till HAV.

Hav svarar att man i princip inte har något ansvar kring utbytestakten. Så här svarar HAV:

  1. Vad är Havs- och vattenmyndighetens mål i avseende på en hållbar åtgärdstakt på enskilt avlopp i Sverige?

Frågan om åtgärdstakt för små avlopp behandlades i HaV:s slutrapportering av ett regeringsuppdrag om små avlopp som lämnades till regeringen 2013. Redovisningen av ett regeringsuppdrag kan utgöra underlag för regeringens arbete, men det finns inget antaget nationellt mål för en hållbar åtgärdstakt. Det finns inte heller någon lag eller andra bindande regler som reglerar åtgärdstakten för små avloppsanläggningar. Den samhällsekonomiska konsekvensanalysen som gjordes i regeringsuppdraget visade att en kombination av styrmedel bestående av tydligare regler, skatte- eller avgiftssystem samt effektiv tillsyn och prövning, behövs för att klara en långsiktig hållbar åtgärdstakt. Sedan regeringsuppdraget avrapporterades har HaV arbetat på de delar som myndigheten har rådighet över, dvs tillsynsvägledning för prövning och tillsyn.

En viss nationell åtgärdstakt kan oavsett inte översättas direkt till en kommun eftersom alla kommuner har olika förutsättningar och olika miljöproblem som de behöver prioritera. Vilken grad av tillsyn som behövs på de små avloppen måste sättas i ett större sammanhang eftersom det av miljöbalken 26 kap 1 § framgår att tillsynen ska ske i nödvändig utsträckning. Bestämmelserna i miljöbalken syftar generellt till att ”främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”. I slutänden är det – med utgångspunkt från den kommunala miljönämndens behovsutredning –  i tillsynsplanen som dessa avvägningarna får göras. Hur kommunen gör sina prioriteringar och lägger upp sin tillsyn har Havs- och vattenmyndigheten ingen möjlighet att påverka. Vårt uppdrag avseende små avlopp handlar om tillsynsvägledning. Vad tillsynsvägledning är framgår av 26 kap 1 a § miljöbalken. Tillsynsvägledning är inte bindande, det är däremot de åtgärder som ligger på kommunerna i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för kommuner och myndigheter, se 5 kap 3 § miljöbalken. Du kan läsa mer här.

  1. Om åtgärdstakten är under det mål som Havs- och vattenmyndigheten har satt (vilket vi förutsätter). Vad för åtgärder planerar Havs- och vattenmyndigheten att göra för att skapa verktyg för kommuner och länsstyrelser att höja åtgärdstakten? Vi önskar svar på åtgärder i det korta perspektivet och i det långa perspektivet.

Något nationellt mål för åtgärdstakten finns som sagt inte men vi kan svara på hur vi arbetar med tillsynsvägledning inom området. Kort perspektiv: vi har för ungefär ett år sedan reviderat vår vägledning om tillsyn och kompletterat den med ett avsnitt om tillsyn av små avlopp baserat på riskklassning. Det förutsätter uppdatering av kommunernas register över små avlopp, varför det finns ett sådant fokusområde i den nationella strategin för miljöbalkstillsyn. Syftet är att göra tillsynen mer ”träffsäker” och effektiv och öka miljö- och hälsonyttan.

I det långa perspektivet ser vi inte att det enbart handlar om tillsyn utan även om prövning. Nya anläggningar behöver vara väl projekterade och installerade för att ha förutsättningar att leverera den förväntade miljö- och hälsonyttan under hela sin livslängd. Vi publicerade en vägledning om prövning med den inriktningen för några år sedan. I ett långt perspektiv avser vi därför att ge råd och stöd till kommunerna (i deras egenskap av tillsynsmyndigheter) och till länsstyrelserna (i deras egenskap av regionala tillsynsvägledande myndigheter) avseende såväl tillsyn som prövning och att utveckla den vägledning som redan finns.

Med anledning av HAVs svar kommer vi ställa ytterligare kompletterande frågor

 

Utbildning för miljöinspektörer 4 maj-23

Den 4 maj anordnar MRV en ny utbildning för miljöinspektörer och med fokus avloppsteknik och minireningsverk. Utbildningen är endagars digital utbildning. Boka senast 5/4 för 2995:- ex moms eller 4995:- senast 20/4.

Anmäl dig här

MRV på VAK 2023

MRV kommer både ha monter men även vara med i expertpanelen  på Vatten Avlopp Kretslopp i Helsingborg 15-16 mars 2023. 

Välkommen att besöka oss!

Näringsläckage från gamla infiltrationer och markbäddar

Näringsläckage från markbaserad rening

En studie från KTH publicerad 2021 visar på omfattande näringsläckage från gamla jordbruksmarker, avloppsanläggningar mm. Näringsämnen som ackumuleras i marken läcker ut till vattendrag, sjöar och hav. Med miljöförändringarna och ökad nederbörd ökar även läckaget ut. Studien visar på det som många, inkl MRV, varnat för, att markbaserad rening endast fördröjer näringsutsläppen från markbaserad rening och ger en miljöskuld mot framtida generationer.

Rapporten är framtagen av:

Chen, Y., Destouni, G., Goldenberg,
R., & Prieto, C. (2021). Nutrient source attribution:
Quantitative typology distinction of active and legacy source
contributions to waterborne loads. Hydrological Processes, 35 (7), e14284.

MRV uttalar sig angående produkter från leverantörer utan branchtillhörighet

Branchorganisationen MRV arbetar hårt med att upprätthålla en sund marknad av leverantörer på den svenska marknaden i syfte att tillhandahålla produkter med hög rening, lång livslängd och god service.

Vi har den senaste tiden fått en mängd frågor från privatpersoner och företag om några aktörer på den svenska marknaden och vars produkter uppfattas som tvivelaktiga antingen genom udda reningsteknik eller avsaknad av service och serviceorganisation. MRV vill inte uttala sig om enskilda företag och dess produkter men vill ge allmänna råd och förhållningssätt till den som är i färd med att investera i en ny avloppsanläggning eller som i sitt företag står inför val av leverantör.

Vi vill därför börja med att berätta om kraven på medlemmar i MRV. För att bli medlem i MRV skall företaget och dess produkter funnits en tid på den svenska marknaden, företaget ska ha en viss omsättning i sin verksamhet samt skall ha en väl fungerande serviceorganisation. Ni kan läsa mer om de krav vi ställer på våra medlemmar på vår sida Råd & tips. Anledningen till grundkraven som ställs för medlemskap är att de motsvarar de minimikrav man som konsument kan ställa på en leverantör för att få en väl fungerande produkt. Även om våra medlemmars produkter kan råka ut för fel säkerställer en väl fungerande serviceorganisation att man som konsument får hjälp.

Att välja produkter från leverantörer som står utanför en etablerad branschorganisation kommer alltid medföra ett ökat risktagande. Exemplen genom åren är alldeles för många där konsumenter köpt produkter som inte fungerat på grund av att oseriösa aktörer med bristande kunskap och avsaknad av serviceorganisation importerat produkter med låg kvalitet och som inte är avsedda för den svenska marknaden.  Konsekvensen har blivit att konsumenten stått med en produkt som inte fungerar som avsett, en förstörd närmiljö och där fastighetsägaren tvingats att ytterligare en gång investera i ny avloppslösning.

Vi har också i MRV sett hur en del aktörer använt Boverkets marknadskontroll som en kvalitetsstämpel för deras produkter. Det Boverket gör i samband med en marknadskontroll är att enbart granska dokumentationen kring produkterna. Boverkets marknadskontroll av minireningsverk avslutades i juni 2020 och samtliga seriösa aktörer på marknaden har därmed genomgått boverkets granskning av dokumentation, se: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/byggpro-dukter/marknadskontroll/avslutad-marknadskontroll/minireningsverk/.

Dokumentgranskningen i sig är inget annat än just granskning av dokument. Det innebär inte att man har utfört någon form av test eller funktionskontroll. Boverkets slutsats är att det finns brister hos en del leverantörer och att en framtida kontroll av företagen kan komma att förenas med provtagning.

Sammanfattningsvis bör man som konsument alltid, precis som vid andra inköp, välja produkter med god kvalitet och från välrenommerade företag. Detta både för sin egen skull men framför allt för miljön skull.

 

Remissvar från MRV gällande ”Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3”

Regeringen beslutade 2018 att tillsätta en särskild utredare för att få på plats en ny lagstiftning för förbud mot slamspridning på våra värdefulla åkrar och samtidigt på ett miljöriktigt sätt utvinna fosfor ur slammet.

MRV har nu lämnat sitt remissvar till det arbetet som har utförts. MRV riktar stark kritik mot det arbete som utförts. Detta då författarna frångått uppdraget och presenterar ett alternativ som går stick i stäv med uppdraget samt frångår försiktighetsprincipen. MRV ser också att samma personer, företag och intresseorganisationer återkommer även i detta arbete och hur detta påverkar inriktningen igen. Detta leder tyvärr till att miljöarbetet bromsas upp.

Läs vårt remissvar nedan:

Remissvar från MRV Hållbar slamhantering betänkande SOU 2020-3

Debattartikel angående utsläppstillstånd

En kostsam hållning till val av avloppslösning utan lagstöd fortsätter runt om i landet.

I ett led I att upplysa allmänheten och politiker om detta har denna debattartikel skickats till ett antal tidningar.

I en del media är det inte möjligt att få in hela artikeln vilket ni har möjlighet att läsa här i sin helhet. Har ni frågor kring artikeln är ni välkomna att höra av er till oss.

Debattartikel MRV

MRV har lämnat in yttrande angående HaVs förslag till ”Vägledning för prövning av små avloppsanläggningar”

MRV har lämnat in yttrande till Hav angående förslag till ny vägledning för Länsstyrelser och tjänstemän på kommunal nivå gällande bedömning och tillstånd av avloppsanläggningar.

MRV är i grunden positiva till att en ny vägledning tas fram men är starkt kritisk till delar av den. Författarna lever i stor utsträckning kvar i ett gammalt synsätt gällande markbaserad rening och teknik. Det kan därmed få stora konsekvenser framåt i tiden både för miljön och fastighetsägarna. Läs hela svaret från MRV här:

Remissvar från MRV- vägledning av prövning av små avlopp

Ny infofolder från MRV

Infofolder om MRV och hur vi arbetar.

MRV_folder_A5_17.05

Nya stadgar för MRV

MRV har antagit nya stadgar för att säkerställa att organisationen fortsätter att sammanföra seriösa, långsiktiga aktörer i branschen. Kraven på nya medlemmar är från och med 2019:

a) Leverera och ha levererat prefabricerade avloppslösningar på
den Svenska marknaden i minst 3år.
b) Uppvisa en omsättning i den Svenska verksamheten om minst 10 MSEK.
c) Påvisa ett systematiskt och kvalificerat arbete med service av levererade system i Sverige.

MRV:s nya stadgar kan ni läsa [här]