Inlägg av mrvedit

Fråga till HAV angående åtgärdstakten för enskilda avlopp

Den 9 november tillskrev vi Havs- och vattenmyndigheten med anledningen av den låga och minskande utbytestakten inom enskilda avlopp. Vad är Havs- och vattenmyndighetens mål i avseende på en hållbar åtgärdstakt på enskilt avlopp i Sverige? Om åtgärdstakten är under det mål som Havs- och vattenmyndigheten har satt (vilket vi förutsätter). Vad för åtgärder planerar […]

MRV uttalar sig angående produkter från leverantörer utan branchtillhörighet

Branchorganisationen MRV arbetar hårt med att upprätthålla en sund marknad av leverantörer på den svenska marknaden i syfte att tillhandahålla produkter med hög rening, lång livslängd och god service. Vi har den senaste tiden fått en mängd frågor från privatpersoner och företag om några aktörer på den svenska marknaden och vars produkter uppfattas som tvivelaktiga […]

Remissvar från MRV gällande ”Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3”

Regeringen beslutade 2018 att tillsätta en särskild utredare för att få på plats en ny lagstiftning för förbud mot slamspridning på våra värdefulla åkrar och samtidigt på ett miljöriktigt sätt utvinna fosfor ur slammet. MRV har nu lämnat sitt remissvar till det arbetet som har utförts. MRV riktar stark kritik mot det arbete som utförts. […]

Debattartikel angående utsläppstillstånd

En kostsam hållning till val av avloppslösning utan lagstöd fortsätter runt om i landet. I ett led I att upplysa allmänheten och politiker om detta har denna debattartikel skickats till ett antal tidningar. I en del media är det inte möjligt att få in hela artikeln vilket ni har möjlighet att läsa här i sin […]

MRV har lämnat in yttrande angående HaVs förslag till ”Vägledning för prövning av små avloppsanläggningar”

MRV har lämnat in yttrande till Hav angående förslag till ny vägledning för Länsstyrelser och tjänstemän på kommunal nivå gällande bedömning och tillstånd av avloppsanläggningar. MRV är i grunden positiva till att en ny vägledning tas fram men är starkt kritisk till delar av den. Författarna lever i stor utsträckning kvar i ett gammalt synsätt […]

Nya stadgar för MRV

MRV har antagit nya stadgar för att säkerställa att organisationen fortsätter att sammanföra seriösa, långsiktiga aktörer i branschen. Kraven på nya medlemmar är från och med 2019: a) Leverera och ha levererat prefabricerade avloppslösningar på den Svenska marknaden i minst 3år. b) Uppvisa en omsättning i den Svenska verksamheten om minst 10 MSEK. c) Påvisa ett systematiskt […]

Förslag till utformning av ny författning

Miljön är sårbar och när det gäller översynen av enskilda avlopp riskerar Sverige att halka efter, med negativ miljöpåverkan som följd. MRV föreslår förbättringar på en rad punkter, åtgärder som kan göra så att Sverige återtar sin position som världsledande. Bland förslagen finns ett kraftfullt regelverk för kretsloppshantering av fosfor, spår- och mätbara lösningar för […]

Program för miljöseminarium 11 maj 2017

Idag pågår ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för enskilda avlopp i Sverige. Med anledning av detta finns det behov av att belysa aktuell forskning samt hur myndigheter och organisationer runtom i Europa arbetar med frågan. På Tegelbacken Konferens i Stockholm den 11 maj 2017 arrangeras ett seminarium där ledande europeiska företrädare förmedlar […]

Remissvar från MRV

Remissvar från MRV gällande: ”Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys” MRV Remissvar